Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Γερουνδιακή ΈλξηΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ

Τι είναι η γερουνδιακή έλξη ;

Είναι η μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική.

Συγκεκριμένα, το γερούνδιο ( ενεργητική σύνταξη ) μετατρέπεται σε γερουνδιακό ( παθητική σύνταξη ).


Πότε έχουμε υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη ;

Η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις :
 • causa ή gratia + γενική γερουνδίου 
 • ad ή in + αιτιατική γερουνδίου + αντικείμενο σε αιτιατική 
 • de ή ex ή in ή ab + αφαιρετική γερουνδίου 
 • δοτική γερουνδίου + επίθετα που σημαίνουν κατάλληλος ή χρήσιμος 

Πότε η γερουνδιακή έλξη είναι προαιρετική ;

Η γερουνδιακή έλξη είναι προαιρετική στις εξής περιπτώσεις :
 • απρόθετη γενική γερουνδίου 
 • απρόθετη αφαιρετική γερουνδίου + αντικείμενο σε αιτιατική 


Πότε η γερουνδιακή έλξη αποφεύγεται ;

Καλό είναι να αποφεύγουμε τη γερουνδιακή έλξη όταν το αντικείμενο του γερουνδίου είναι ουδέτερο αντωνυμίας ή επιθέτου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗΣ ΕΛΞΗΣ

Κάνουμε τις εξής μετατροπές :

 • Το αντικείμενο του γερουνδίου μετατρέπεται σε υποκείμενο του γερουνδιακού και παίρνει την πτώση του γερουνδίου. 
 • Το γερούνδιο μετατρέπεται σε γερουνδιακό που συμφωνεί με το ουσιαστικό ( δηλαδή το υποκείμενό του ) κατά γένος, αριθμό και πτώση. 
 • Το γένος και ο αριθμός του ουσιαστικού δεν μπορούν να μεταβληθούν. 
 • Η πτώση του ουσιαστικού καθορίζεται πάντοτε από τη σύνταξη. 
Δηλαδή το γερούνδιο δίνει στο ουσιαστικό την πτώση του και το ουσιαστικό δίνει στο γερούνδιο το γένος και τον αριθμό.

Παράδειγμα

ad intuendum…ad imitandum imagines ( § 32 )

Έχουμε εμπρόθετη αιτιατική γερουνδίου + αντικείμενο σε αιτιατική. Συνεπώς, η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική.

Το αντικείμενο του γερουνδίου imagines θα μετατραπεί σε υποκείμενο του γερουνδιακού και θα πάρει την πτώση του γερουνδίου, δηλαδή αιτιατική.

Το γερούνδιο θα μετατραπεί σε γερουνδιακό συμφωνώντας με το υποκείμενό του, δηλαδή το imagines κατά γένος, αριθμό και πτώση.

ad intuendas…ad imitandas imagines.


ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα γερουνδιακό σε γερoύνδιο, δηλαδή να μεταβούμε από την παθητική στην ενεργητική φωνή, ακολουθούμε την εξής διαδικασία :
 • Το υποκείμενο του γερουνδιακού γίνεται αντικείμενο του γερουνδίου σε πτώση αιτιατική. 
 • Το γερουνδιακό μετατρέπεται σε γερούνδιο στην ίδια πτώση. 
 • Αν υπάρχει πρόθεση αυτή διατηρείται. 

Παράδειγμα

de inteficiendo Caesare ( §49 ) → de inteficiendo Caesarem

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣHΣ

1) Να μετατρέψετε το γερούνδιο σε γερουνδιακό όπου κρίνεται απαραίτητο :

α) gerendi et administrandi rem publicam ( §32 )

β) Colendo et cogitando viros excellentes animum et mentem meam conformabam ( §32 )

γ) laudem et honestatem expetendo ( §32 )

δ) ungues resecandi causa ( §49 )


2) Να μετατρέψετε το γερουνδιακό σε γερούνδιο κάνοντας τις απαραίτητες μετατροπές :

α)ad eam obiurgandam ( §49 )

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου